วันนี้เป็นว้นที่มีความสุขในการเรียนมากอีกวันหนึ่ง  เพราะอาจารย์ให้มาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   และมอบหมายงานให้ไปทำ   ที่มีความสุขมากก็ตรงที่อาจารย์ให้มาเรียนต่อสัปดาห์หน้าและส่งงานสัปดาห์หน้าอีกด้วย   
               มีเวลาว่างก็เลยเข้ามาปรับปรุง Blog  และ Multiply  ของตัวเองเพิ่มเติม