151216-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด G – Grammar & syntax / government / group

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Grammar & syntax

Grammar หมายถึง ระบบและโครงสร้างทั้งหมดของภาษาหนึ่ง หรือของภาษาต่างๆโดยทั่วไป

ตามปกติ ถือว่าประกอบด้วย syntax = วากยสัมพันธ์ และ morphology = สัณฐานวิทยา (รูปร่าง ลักษณะ)

รวมถึงการผันแปร และบางครั้ง รวมด้วย phonology (= ระบบเสียง) และ semantics (= การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำ)

(คำอธิบายข้างต้น อ้างอิงจาก NOAD)

สามารถใช้ความหมายของ usage (= การใช้) แทนความหมายของ grammar ได้

Grammar คือวิทยาการจัดการกับ ถ้อยคำและความสัมพันธ์ ที่คำต่างๆมีระหว่างกัน

เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาและเรื่องของจุดเด่นต่างๆของภาษา ในการพูดและเขียน

ให้เป็นไปตาม มาตรฐานต่างๆ ของการใช้ แต่มิได้เกี่ยวกับความถูกต้องของคำนั้นๆ

เมื่อใดที่บางคนถูกกล่าวหาว่า ใช้ grammar ไม่ถูกต้อง หมายความได้ประการเดียวว่า

เขาใช้ภาษา ในรูปแบบ ที่มิได้รับการยอมรับ ว่าเป็นแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

หรือว่า การใช้ภาษาของเขานั้น ไม่ได้เป็นแบบเดียวกับ วิธีปฏิบัติที่นิยมใช้กันอยู่

Syntax = วากยสัมพันธ์ คือการศึกษาเรื่องของเครื่องหมายต่างๆ ที่ปรากฏในระบบหนึ่ง

เช่นที่ ใช้อยู่ในภาษา จัดการเรื่องการเรียบเรียงถ้อยคำในประโยค

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำต่างๆนั้น

เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้างและไม่ชัดเจน แต่ไม่มีคำทั่วไปใดๆ มาแทนที่ได้

ถึงแม้ syntax จะเป็นสาขาหนึ่งของ grammar แต่เป็นคำที่ให้ความหมายมากกว่า

ในการอ้างอิงถึง การจัดระเบียบของคำ ส่วนต่างๆของคำพูด


Government คำที่ควรระวังในการออกเสียง ว่าไม่ควรเว้นเสียงของ n ตัวแรก

อันอาจทำให้ผู้ฟัง สะกดคำนี้ผิดได้


Group หมายถึงคนหรือสิ่งของ จำนวนหนึ่ง ที่มารวมอยู่ด้วยกันในที่เดียว หรือถือว่าหรือจัดให้อยู่ด้วยกัน สามารถใช้เป็น เอกพจน์ เช่น

The group was ready to go on stage.

I now belong to my local drama group.

Three chairs were grouped around a table.

แต่เมื่อเน้นที่สมาชิกแต่ละรายในกลุ่ม ถือเป็นพหูพจน์

The group were in disagreement about where to go for dinner.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I think of 'grammar' as 'way to communicate logically "meanings" to others and 'syntax' as legal and physical arrangement of "words". Something like 'information' (logical) and 'data' physical. But physical arrangements are also used to express logical conditions ;-)