ความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชานวัตกรรมการศึกษา ในวันนี้อาจารย์ให้แก้ไขบล็อกส่วนตัวให้มีการเพิ่มลูกเล่นที่สวยงามขึ้นและยังสอนให้สร้างแพล็นใหม่เพื่อรวมข้อมูลที่ต้องการและอีกทั้งอาจารย์