ประกอบด้วย

  1. สัญญาจ้างทำงานระหว่างบริษัท และบริษัทคู่ค้า  เพราะทางบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจส่งออกเพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีธุรกิจรับซ่อมแซม ติดตั้ง และขนย้ายเครื่องจักรโรงงานด้วย  สัญญานี้จะเกี่ยวกับ  เมื่อทางบริษัททำงานเสร็จแล้ว  ก็จะได้รับค่าจ้างในอัตราที่ตกลงกันไว้
  2. สัญญาซื้อเครื่องจักร  และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
  3. สัญญาขอกู้เงินจากธนาคาร  เพื่อสภาพคล่องของการดำเนินกิจการ
  4. สัญญาจ้างพนักงาน เป็นข้อตกลงกันระหว่างพนักงาน กับเจ้าของธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบแก่ทั้งคู่