จิตวิทยาคุก ตอน Prisonization กับผลกระทบต่อการจ้างงานอดีตนักโทษ

Prisonisation ส่งผลกระทบต่อการหางานทำของอดีตนักโทษ และ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหางานทำ โดยเพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหางานทำที่แตกต่างกัน ผลกระทบต่อการสื่อสารที่ดีกับคนอื่น ๆ (interpersonally) การแสดงพฤติกรรมที่ได้มาจากประสบการณ์ในคุก (internalize) และ ผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน และ ประชาชน .................................

จิตวิทยาคุก ตอน Prisonization กับผลกระทบต่อการจ้างงานอดีตนักโทษ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


Prisonisation เป็นกระบวนการด้านจิตวิทยาคุก (Prison psychology) ที่ทำให้นักโทษมีความจำเป็น และ ถูกบังคับให้ต้องปรับตัว เชื่อถือ และ ปฏิบัติตน ให้เข้ากับ กฎระเบียบ วัฒนธรรม สังคม และ ชุมชนคุก เริ่มตั้งแต่เข้ามาในคุกจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัว เป็นกระบวนการกล่อมเกลาที่สลับซับซ้อนของสังคมและชุมชนคุกที่นักโทษทุกคนตกอยู่ในภาวะบังคับให้ต้องผ่านกระบวนการ prisonisation ข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง The effects of prisonization on the employability of former prisoners : First-hand voices ของ เจสซี่ ฮาร์เปอร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย พบว่า Prisonisation อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานอดีตนักโทษ ในประเด็นต่างๆ โดยสังเขป ดังนี้สรุปผลการวิจัย จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอดีตนักโทษ ได้แก่ บริษัทการจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญการจ้างงาน และ อดีตนักโทษ จำนวน ๓๕ คน พบว่า prisonisation ส่งผลกระทบต่อการหางานทำของอดีตนักโทษ และ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหางานทำ โดยเพศ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหางานทำที่แตกต่างกัน ผู้ชายอาจมีความยากลำบากในการปรับตัวในการหางานทำมากกว่าผู้หญิง และ ผู้ชายมีการแสดงความโกรธ และ ความก้าวร้าวมากกว่าผู้หญิง ผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ด้านศักยภาพในการทำงาน อารมณ์ และ การสื่อสารที่ดีกับคนอื่น ๆ (interpersonally) และ มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับการแสดงพฤติกรรมที่ได้มาจากประสบการณ์ในคุก (internalize) รวมตลอดถึงผลกระทบด้านความสัมพันธ์กับความปลอดภัยของชุมชน และประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ และ คุกควรจัดให้มีโปรแกรมที่สนับสนุนอดีตนักโทษใน ระบบยุติธรรมทางอาญา (criminal justice system) เข้าสู่ตลาดแรงงานตามความเหมาะสมต่อไป


.........................อ้างอิง

  • งานวิจัย เรื่อง The effects of prisonization on the employability of former prisoners : First-hand voices ของ เจสซี่ฮาร์เปอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (3)

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร.จันทวรรณ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ต้น

ขอบคุณมากครับอาจารย์ madaow ma da pongtong