​โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558


ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติและให้ความเห็นต่อการปาฐกถาและการอภิปราย ในโครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เรื่อง “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินดำเนินงาน” ซึ่งจัดโดย กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

1. หลักการและเหตุผล

นับจากวันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ การประกันสังคมไทยดำเนินงานมาครบ 25 ปี เต็ม ตลอดระยะเวลาดังกล่าวกองทุนประกันสังคมและระบบการบริหารกองทุนโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลในสิทธิประโยชน์ต่างๆกว่า 10 ล้านคนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในวาระครับรอบ 25 ปี สังคมไทยจึงสมควรพิจารณาถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในมิติของความสำเร็จและปัญหา รวมทั้งมิติใหม่เพื่อการดำเนินงานในอนาคต

ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2558 เวียนมาถึงอีกคำรบหนึ่ง อันเป็นวาระการรำลึกคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 และเป็นผู้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริ่มแรก การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในวงการแรงงาน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และวิจารณ์ถึงความสำเร็จ และปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทุนประกันสังคม และการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

2.2 เพื่อร่วมกันเสนอแนะและแสวงหาทางออกถึงแนวทางและนวัตกรรมใหม่ เป้าหมายร่วม สาระสำคัญๆ ของการจัดการระบบงานประกันสังคมในอนาคต

2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนางานประกันสังคมภายใต้ความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน

3. วิธีการสัมมนา

3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน

นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 12:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับการประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และวิจารณ์ถึงความสำเร็จ และปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทุนประกันสังคม และการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

7.2 แนวทางและนวัตกรรมใหม่ เป้าหมายร่วม สาระสำคัญๆ ของการจัดการระบบงานประกันสังคมในอนาคต

7.3 แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนางานประกันสังคมภายใต้ความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน

กำหนดการสัมมนา

12:30 - 12:45 น.ลงทะเบียน

12:45 - 13:10 น.แนะนำการจัดงานและวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:10 - 13:15 น. กล่าวรายงานการจัดงานโดย นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:15 - 13:30 น.กล่าวเปิดงาน โดย ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

13:30 - 13:45 น. การแนะนำองค์ปาฐก โดย นางวีนัส ลำทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวข้อ “การประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และข้อเสนอเพื่ออนาคตของความมั่นคงทางสังคมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบนวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14:15 – 15:30 น. การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” โดย

 • นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม
 • นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 • นางสุนี ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • นายพนัส ไทยล้วน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
 • ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)
 • 15:30 -16:00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

  16:00 - 16:15 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

  ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ


  หมายเลขบันทึก: 596751เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2015 09:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ตุลาคม 2015 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


  ความเห็น (10)

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหา

  ปาฐกถาหัวข้อ “การประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และข้อเสนอเพื่ออนาคตของความมั่นคงทางสังคมไทย”

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

  ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบนวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/057/original_yongnikom2015p1.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/058/original_yongnikom2015p2.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/059/original_yongnikom2015p3.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/060/original_yongnikom2015p4.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/061/original_yongnikom2015p5.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/062/original_yongnikom2015p6.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/063/original_yongnikom2015p7.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/064/original_yongnikom2015p8.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/065/original_yongnikom2015p9.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/066/original_yongnikom2015p10.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/067/original_yongnikom2015p11.jpg

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/116/068/original_yongnikom2015p12.jpg

  สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

  ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

  การจัดสัมมนาครั้งนี้สมศักดิ์ศรีอาจารย์นิคม จันทรวิทุร ผมโชคดีที่ได้ทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่ผมอายุ 30 ปีกว่า ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันที่จริงแล้วคือสถาบันแรงงาน แต่รัฐบาลไม่ให้ใช้ชื่อนี้ ผมเป็นคนตั้งชื่อสถาบันทรัพยากรมนุษย์

  การจัดสัมมนาครั้งนี้แม้จะยกย่องอาจารย์นิคมเป็นหลัก ก็ขอแสดงความยินดีของผู้จัดที่ได้ยกปัญหาระดับชาติ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่ระหว่างประเทศมาหารือกัน

  หลังจากได้ทำงานแรงงานสัมพันธ์มา 20 กว่าปี รัฐบาลได้แต่งตั้งผมให้ทำงานการทูตภาคประชาชน ต้องเดินทางไปต่างประเทศ แต่ใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือ

  อยากให้ดร.โชคชัย สุทธาเวศ และอาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสงดูแลรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ดี ในอนาคตผมอาจจะมาช่วยจัดงานสัมมนาด้วย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กับผมก็ทำงานร่วมกันมา 30 ปี

  ผมนับถือท่านปลัดกระทรวง ท่านมาเป็นประธานพิธีเปิด ผมเห็นความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงาน จึงรู้สึกมีความสุข

  การสัมมนาครั้งนี้เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  ในระยะเวลา 25 ปี ผมและอาจารย์นิคม ขอชมเชยท่านกร การผ่านกฎหมายประกันสังคมยากมาก ถูกคัดค้านตั้งแต่ยังไม่เข้ามา คนคัดค้านมี 2 กลุ่มคือ ข้าราชการและนายจ้าง ส่วนมากก็เป็นวุฒิสมาชิกด้วย กฎหมายที่เข้าไปเสนอต่อวุฒิสภาถูกต้อง อาจารย์นิคมจึงให้ผมจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชน ตอนนั้นมีสันติบาลมาเต็มเพราะเขาคิดว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์

  ผมจึงมีความภาคภูมิใจในการทำงานแรก การสัมมนาวันนี้ก็ถือว่าไม่พอแล้ว สิ่งที่ผมคิดต่อไปคือทำอย่างไรเพื่อจะมีส่วนร่วมในการทำให้ประกันสังคมมีคุณภาพมากขึ้น

  ทฤษฎีของผมมีทุนแห่งความยั่งยืน ในอนาคต ประกันสังคมในรูปแบบต่างๆจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้หรือไม่ ยิ่งรศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ยกประเด็นว่า จะขยายขอบเขตการคุ้มครองดูแลของประกันสังคมไปครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้แรงงานทั้งใน Formal Sector ซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ 13 ล้านคน และมีใน Informal Sector รวมทั้งคุณสุนี ก็อาจมองไปถึงแรงงานต่างด้าวด้วย นี่อาจจะเป็นแนวคิด Idealistic แต่โลกในอนาคตต้องเป็นโลกที่ Realistic ฝันได้ ต้องมี Resource มิฉะนั้นประกันสังคมจะล้มละลายก่อน

  โดยสรุป ผมชอบอยู่ 3 ประเด็นและขอให้ทุกท่านนำไปคิดต่อ

  การสัมมนาครั้งนี้ ไม่ได้มองประกันสังคมแค่สวัสดิการ มีคนมาลงทุน ผมรู้จักคุณพนัสดี คุณพนัสยังให้ความสำคัญกับ Labor Union อยู่ ในความเป็นจริง Labor Union ในยุคโลกาภิวัตน์ตายไปนานแล้วเพราะไม่มีอำนาจการต่อรอง เขาต้องแข่งขัน ดังนั้น Labor Union จะต้องปรับตัว เมื่องานครบรอบ 50 ปีของ PMAT เขาถามผมว่า หลังจากผมทำงาน ได้อะไร ผมตอบว่า ผมทำงานแล้วต้องการให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ขณะเดียวก็อยากให้สังคมช่วยให้คนอยู่ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต การที่เขามีคุณภาพชีวิต ประกันสังคม 25 ปีไปเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยได้มากเท่าไร มีความสมดุล ความสุขในการทำงาน ครอบครัวดีขึ้น จึงควรจะมีการศึกษาเรื่องนี้ ถ้าไม่มีการศึกษาด้านนี้ ประกันสังคมก็จะเป็นแค่ Social Policy ประกันสังคมทำให้ความมั่นคงในชีวิตดีขึ้น ถ้าความมั่นคงดีขึ้น ความสุขของคนในสังคมดีขึ้น Productivity ก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ ประเด็นแรกสำคัญคือ เราสามารถกระเด้งประกันสังคมเข้าไปอยู่ในมุมของการแข่งขัน ตลาดแรงงานในอนาคต ตัวแทนนายจ้างพูดเรื่องบทบาทของ SMEs ได้ดี ถ้าประกันสังคมอยู่ในกระจาดที่ไปด้วยกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแล้วให้มีความสมดุลและความยั่งยืน ดร.โชคชัย สุทธาเวศ ควรจะไปทำวิจัยเรื่องนี้

  ประเด็นที่สองคือ เรื่องกองทุน ผมเป็นกรรมการรุ่นแรก แต่ก่อนนำเงินไปฝากธนาคารได้แค่ 4 ธนาคาร ผมเคยเสนอประธานว่าควรให้เพิ่มธนาคารขึ้น จึงไปเชิญดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ซึ่งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาแนะนำเรื่องกองทุน เพราะฉะนั้นกองทุนได้เปลี่ยนสภาพไปนานแล้ว แต่วันนี้ต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งคือ ให้มี Fund Manager เพราะเงินจะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทอย่างที่รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นำเสนอ นี่เป็นประเด็นสำคัญ แต่ก่อนนี้กระทรวงการคลังล้าสมัยมาก ผมจึงไปเชิญดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ส่วนวิทยากรในการสัมมนาอีก 2 ปีข้างหน้า ควรเชิญดร.พิสิฐ ลี้อาธรรมและคุณสุนี ไชยรส มาพูดเรื่องประกันสังคมให้มากขึ้น โดยให้คุณสุนี ไชยรส เน้นด้านเพราะนี่คืออนาคตของประเทศ ครั้งหน้าผมจะเชิญคนมาฟังให้มากขึ้นและเชิญทูตมากด้วย เพื่อให้เขารู้ว่า คนที่ทำแม้เขาจะตายไปแล้ว แต่ก็ต่อสู้กับการเมืองอย่างมหาศาล ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกันสังคมไม่มีวันได้เกิด เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำเพื่อคนจนอยู่แล้ว การดูแลเรื่องกองทุนจะต้องทำต่อไป

  เรื่องสุดท้าย ผมชอบแนวคิดของรศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ คุณสุนี ไชยรส และหลายๆท่านด้วย ควรจะนำประกันสังคมออกจากระบบราชการ โดยตั้งเป็นองค์กรอิสระ ผมกับท่านวิชา มหาคุณและคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์อยากให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลเฉพาะนโยบาย แต่เรื่องการดูแลโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ควรตั้งเป็นองค์กรอิสระดูแล เพื่อแก้ปัญหาที่มีคือ ผู้อำนวยการเขตต่างๆขึ้นอยู่กับนักการเมือง ซื้อตำแหน่ง ทำให้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้ ถ้าเราให้องค์กรอิสระมาดูแลการศึกษาได้ ก็ต้องสามารถนำประกันสังคมออกมาจากระบบราชการแล้วมาตั้งเป็นองค์กรอิสระได้

  การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า ถ้าจะทำให้ประเทศจีนอยู่รอด ต้องเปลี่ยนแปลง 3 เรื่อง คือ

  1.จัดการกับความรวดเร็ว ประกันสังคมต้องทำงานเร็ว

  2.จัดการกับความไม่แน่นอน

  3.จัดการกับสิ่งที่ทายไม่ได้

  ผมขอแสดงความยินดีกับกระทรวงแรงงานที่ได้กลับมาทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ

  ถ้าไม่มีดร.โชคชัย สุทธาเวศ อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสงและสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ก็ทำไม่สำเร็จ

  ไตรภาคีในอดีตเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ไตรภาคีปัจจุบันแย่ เพราะนายจ้างและลูกจ้างต่างก็ไม่มีจุดยืนเป็นของตนเอง ไม่มีแบรนด์ในสังคม จะขับเคลื่อนประกันสังคมได้อย่างไร ก็ตายที่ข้าราชการประจำ เพราะฉะนั้น ไตรภาคีต้องกลับมาอย่างมีศักดิ์ศรี แม้ว่าบทบาทนายจ้างและลูกจ้างอาจจะลดลง เพราะเป็นเรื่องการแข่งขันร่วมกัน

  ประเด็นสุดท้ายที่ผมชอบคือ การนำประชาคมอาเซียนมาเป็นแบบอย่าง ควรจะมีการทำวิจัยร่วมกันว่า การประกันสังคมในอาเซียนจะเป็นอย่างไร

  การสัมมนาครั้งนี้มีคุณค่ามาก ต้องขอขอบคุณรศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ที่เตรียมการมาอย่างดียิ่ง วิทยากรทุกท่านทำหน้าที่ได้ดี ดร.โชคชัย สุทธาเวศ และอาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสงขับเคลื่อนสัมมนานี้อย่างจริงจัง อะไรที่ผมช่วยเหลือได้ ก็จะทำ ผมประทับใจในความมุ่งมั่น จิตวิญญาณของข้าราชการคนหนึ่ง ผมเป็นรุ่นน้องอาจารย์นิคมที่เมดิสัน วอชิงตัน ท่านเป็นคนสมถะ และผู้เข้าร่วมสัมมนาควรชื่นชมคนแบบท่าน

  ขอให้ดร.โชคชัย สุทธาเวศ สรุปทั้งหมดส่งไปตามมหาวิทยาลัย มูลนิธินิคม จันทรวิทุรอาจจะต้องทำงานหนักหน่อย อยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำการบ้านว่าวันนี้ได้อะไร

  ส่วนผมได้เรียนรู้ 2 เรื่องคือ อนาคตประกันสังคมมีความสำคัญต่อประเทศชาติมาก เป็นนโยบายที่ต้องกึ่งสังคม เศรษฐกิจและต่างประเทศ กระเด้งไปที่ตลาดแรงงาน Productivity และที่ SMEs พัวพันไปหมด ในอนาคต ควรเชิญอธิบดีทุกกรมในกระทรวงแรงงานมาร่วมสัมมนา เพราะถ้าพูดถึงความสามารถในการแข่งขัน ก็ต้องเชิญกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมา ในที่สุดงานวันนี้ก็คงจะมี Impact ไม่มากก็น้อย

  ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติอาจารย์นิคม

  ผมขอปิดการประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ”

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

  http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/5...

  ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 mาง FM 96.5 MHz.

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

  http://www.naewna.com/local/186208

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

  https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/117/128/original_minlabornewsonnikom2015.JPG

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อชมวีดิโอการสัมมนา

  กล่าวเปิดงาน โดย ม.ล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  https://youtu.be/KAVuo7UVOYk

  ปาฐกถาหัวข้อ “การประกันสังคมไทยในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา และข้อเสนอเพื่ออนาคตของความมั่นคงทางสังคมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

  https://youtu.be/yAh2Bj-VrWU

  ารอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “การประกันสังคมไทย: 25 ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และ มิติใหม่ในการดำเนินงาน” โดย

  นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม

  นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

  นางสุนี ไชยรส อดีตรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  นายพนัส ไทยล้วน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

  ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

  https://youtu.be/VT5L9zlTrUo

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข่าวการสัมมนา

  ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” ตอน : การประกันสังคมไทย: 25 ปี สำเร็จหรือยังต้องแก้ปัญหา ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ทางสถานีโทรทัศน์ TGN

  โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศโครงการ

  https://www.facebook.com/socialhritu/posts/1010815...

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
  ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี