การศึกษาแพทยศาสตร์เปลี่ยนไปมาก


ผมยังอยู่กับ AAR การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (พศช.) ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ หลังการประชุมช่วงเช้าวันที่ ๑๕ กันยายน ที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะของคณะทำงานชุดที่ ๒ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และเรื่องการกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาแพทยศาสตร บัณฑิตที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ของสถาบันต่างๆ

การศึกษาแพทยศาสตร์เปลี่ยนไปมาก ในด้านหลักการ แต่ในด้านปฏิบัติ ให้เกิดผลจริงจังตามหลักการ ยังต้องการวิธีดำเนินการ และต้องการกลไกจัดการการเปลี่ยนแปลง ที่ผมมองว่า ต้องการ สำนักงานดำเนินการ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นข้อมูลในการปฏิบัติจริงตอนจบออกไปทำงาน ย้ำว่าการตรวจสอบสมรรถนะ ของบัณฑิต สำหรับนำมา feedback เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตร น่าจะวัดตอนออกไปทำงาน ในสภาพจริง และควรมีการลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ เป็นนักวิชาการ เพื่อการทำงานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ต่อเนื่อง ไม่ใช่หวังพึ่งอาจารย์ที่เจียดเวลามาทำงานให้เพียงบางช่วงเวลา อย่างในปัจจุบัน

ศ. นพ. สุรศักดิ์ บูรณะตรีเวทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ AAR การประชุมนี้ไว้ และผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)