สุณัฏดา คเชนทร์ชัย
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผลการศึกษา
– บุคลากรด้านการพยาบาลควรตระหนักถึงความสำคัญของความเครียด วิธีเผชิญความเครียดและความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ด เลือดขาวและได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อเป็นแนวทาง ช่วยเหลือให้ลดความเครียดและส่งเสริมให้มีการเผชิญความเครียด ความหวังอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการดูแลบุตรต่อไป


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548