พาหุยุทธ์ชาวสยาม

เข้าใจ..เข้าถึง..จึงพัฒนา..ด้วยพาหุยุทธ์..

คำสำคัญที่ผู้ฝึกพาหุยุทธ์

ต้องทำความเข้าใจ

เพื่อเข้าถึงจนสามารถพัฒนาความเข้มแข็ง

และความเป็นไท..คือ..

(๑)..การสวดมนต์..การบริกรรม..การภาวนา..

(๒)..ไตรสิกขา..

(๓)..บุญกิริยา..

..ครับ..

..การสวดมนต์ ส่งผลอย่าง๑..

..การบริกรรม ก็อีกอย่าง๑..

..การภาวนา ก็อีกอย่าง๑..

ส่วนไตรสิกขา..(ศีล สมาธิ ปัญญา)

..ศีลสิกขาบท(ศีล๕)..จะเป็นฐานของ

สมาธิ และปัญญา..

..ส่วน บุญกิริยา..(ทาน ศีล ภาวนา)

..จะช่วยเป็นเครื่องนำพาและคุ้มครอง..

..เมื่อเข้าถึง กายในกาย เวทนาในเวทนา..

ก็พึงระมัดระวังในการใช้ปัญญา

ที่พัฒนาต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจต่อ

พละ๕และโพชฌงค์๗...

เพื่อเข้าสู่สภาวะจิตในจิต..อันยิ่งมิอาจตั้งมั่น

ในความประมาทต่อ อิทธพลของอัตตา

ที่ดิ้นรนด้วย..ยะมะมังอะหังการ..

... ทุกประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี..ย่อมมาจาก..

การทดลองปฏิบัติและตรวจสอบ..

..และจะยิ่งดีกว่า..

..หากมีกัลยาณมิตร

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์..

..การเข้าถึงกายในกาย..

..เวทนาในเวทนา..

..จิตในจิต..

..และ ธรรมในธรรม..

..เพื่อดูแล รักษา ควบคุม บำรุง

ให้เกิดสมรรถนภาพ เหมาะสม

ต่อการปฏิบัติหน้าที่

คุ้มครอง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์..

ในฐานะชนชาวสยาม..

..คือ วิถีของมวย ที่เรียกว่า

..พาหุยุทธ์ชาวสยาม..ครับ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (0)