การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ประเด็นความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนใช้เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2557 เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเรียนรู้ด้วยกันได้ สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาได้หลายรูปแบบ เป็นความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในประสบการณ์และฝีมือที่สามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมด นำมาถอดบทเรียนได้ในเรื่องเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ แบ่งได้เป็น 6 ด้าน

  • ใช้กรณีศึกษาในการสอน
  • ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
  • การนำข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหว ในประเด็นทางธุรกิจ สังคม และความเป็นนานาชาติมาเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนอยู่เสมอ
  • การนำหลักการแนวคิด และหลักการทางจริยธรรม มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาจิตใจ
  • การมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา
  • การฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (0)