ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการจัดทำ KM คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 090/2558

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

โดยคณะกรรมการจัดทำ KM คณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 090/2558

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

ผลที่ได้รับ

1

อบรมการจัดทำ KM โดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

ประชุมแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ ครั้งที่ 1

13-14 พ.ค.58

-ความรู้ในการจัดทำ KM แผน KM ตามยุทธศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสังคม

2

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ KM คณะเทคโนโลยีสังคม

18 พ.ค.58

-คำสั่ง KM 090/2558

3

ยืนยันการเป็นคณะกรรมการ KM

-จำนวนคณะกรรมการ KM การเรียนการสอน

4

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

10 มิ.ย.58

-เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน

5

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

26 มิ.ย.58

สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3 ด้าน มีข้อดี -ข้อเสีย

6

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4

(เลื่อนจาก 3 ก.ค.58)

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

24 ก.ค.58

-ข้อเสนอแนะการลดข้อเสียของเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

7

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

24 ก.ค.58

-เทคนิคการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

8

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง 1236

28 ก.ค.58

-สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

9

สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพลงใบงานแก่นความรู้ ( Core Competency )

30 ก.ค.58

-สรุปเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพจากระดับง่ายที่สุด ง่าย ปานกลาง ยาก ยากที่สุด

10

เผยแพร่องค์ความรู้ Ms Web Site และเอกสารลงสู่บุคลากรในคณะ

10 ส.ค. 58

-เผยแพร่องค์ความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (0)