แบบสรุปการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียน การสอน คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2557


แบบสรุปการจัดการความรู้ ( KM) ด้านการเรียน การสอน

คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน :

เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อกลุ่ม :

วิชาการ

พันธกิจด้าน :

การจัดการเรียนการสอน

ประเด็นความรู้ :

เพื่อเป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตอบสนองตลาดแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย :

บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม

ที่มาของการสร้างความรู้

- เพื่อเป็นเทคนิคในการสอนนักศึกษา

- เพื่อให้ได้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

- เพื่อเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่

วิธีการดำเนินงาน

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 6 ครั้ง

- จัดทำแนวปฏิบัติงานที่ดีในการสอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

- เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการสอนด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยความสำเร็จ

- ได้เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน จากระดับที่ง่ายไปหาระดับที่ยาก

- บุคลากรสายผู้สอนนำเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากวิธีการที่ง่ายไปหายากตามความเหมาะสม

- บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสังคมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

สมาชิก

- คณะกรรมการจัดทำ KM ด้านการเรียนการสอนตามคำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 090/2558

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ KM คณะเทคโนโลยีสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (0)