หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : อีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกและเหตุผลของการเรียนรู้จากนิสิต (คณะนิติศาสตร์)

1 หลักสูตร 1 ชุมชน คืองานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มุ่งเน้นให้แต่ละหลักสูตรนำองค์ความรู้ไปสู่การบริการสังคม เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน หรือกระทั่งภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บนฐานคิดหลักคือการเรียนรู้คู่บริการ โดยบูรณาการผ่านภารกิจหลัก คือ การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2555

จุดเด่นของ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มีหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือบทบาทของนิสิตที่มีต่อการขับเคลื่อนกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับผู้สอน/อาจารย์ นิสิตไม่ใช่ทำหน้าที่แค่การรับลงทะเบียน แจกเอกสาร จัดสถานที่ ล้างถ้วยชาม เสริฟอาหาร อาหารว่างเหมือนที่คุ้นชินกันมายาวนาน ทว่านิสิตเนื่องในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จะมีสถานะเป็นทั้งวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร หรือการเป็นเจ้าของโครงการฯ ได้ฝึกการบริหารจัดการโครงการไปในตัว บนฐานของการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน --

นี่คืออารมณ์ความรู้สึกอันเป็นตรรกะของนิสิตที่เกิดจากการได้ทำจริงของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองโจดตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

- ผมว่าน่าสนใจไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียว เพราะเป็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การศึกษาเพื่อรับใช้สังคมที่เน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนได้เรียนจริงทำจริง และฝึกทักษะชีวิตและสังคมอย่างหลากระบบภาพ/เรื่องราว : คณะนิติศาสตร์
ออกแบบ : ปรีชา ศรีบุญเศษ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดของอาจารย์เสมอครับ ที่ให้นักศึกษาอยากมารับใช้สังคม โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ นักศึกษาทำครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ อ.ทิมดาบ

การเรียนนอกชั้นเรียน คือการเรียนกับสภาะที่เหมือนจริง อันหมายถึงสังความจริง-ชีวิตจริง....ครับ
และคำตอบของชีวิต หลายต่อในเรื่อง หลายต่อหลายยุคสมัย คำตอบก็ยังอยู่ที่ชุมชน....

ขอบพระคุณครับ