รอบรู้เรื่องซอฟล์แวร์กับ SIPA

       แนวความคิดและที่มาของนวัตกรรมสารสนเทศ ( ICT) เกิดจากแนวความคิดของ พ.ท.ต.ดร.ทักษิณ  ชินวัตรที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอร์นิกส์จึงมีโครงการขึ้นมา ดังนั้นการดำเนินการอย่างเป็นทางการจึงเกิดขึ้นภายใต้การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟล์แวร์แห่งชาติ โดยเลือก  ภูเก็ต  เชียงใหม่และขอนแก่นเป็นฐานที่ตั้ง