มหามกุฎราชวิทยาลัยถกผู้บริหารกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการศึกษาและระบบโทรศัพท์ได้ย้ายมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดนยโยบายหลักเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงโครงการ

ข้อคิดเห็น เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเพราะได้รู้รพบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ