เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2549เป็นปิแห่งการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นให้ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่สำคัญด้านต่างๆเช่น ด้านการพูดและอื่นๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้วย  สพฐ จึงได้มีโครงการประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรของ สพฐ ซึ่งการจัดโครงการประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรมให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคตและจะทำให้ครูมีนวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วย