ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI : พระสิทธิชัย ผวจ.(ผู้วิจัย)

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โดยการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI : พระสิทธิชัย ผวจ.(ผู้วิจัย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานความเห็น (0)