ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 4 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปลูกผักปลอดสาร บ้านซำโอง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอนาบอน จังหวัดขอนแก่น 4.อำเภอนาบอน จังหวัดขอนแก่น.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)