ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 3 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)