ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 1 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

1.อำเภอ พรรณนานิคม จังหวัด สกลนคร.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)