นักเรียนชอบคบกันเป็นกลุ่ม  คือพวกที่ไม่ตั้งใจเรียน  พวกชอบคุย  พวกตั้งใจเรียนมาก  พวกชอบตอบคำถามและอื่นๆ  ต้องการสลายกลุ่มให้เข้ากันได้ทั้งห้อง  จึงใช้เพื่อนช่วยเพื่อนแบบกัลยาณมิตร  คือพวกที่เรียนดีช่วยเพื่อนที่ไม่ตั้งใจเรียน  ให้ตอบงาน  แล้วผู้ที่ช่วยเพื่อนก็จะได้คะแนนการช่วยเพื่อนด้วย  พวกไม่ตอบงานต้องไปหาเพื่อนที่เก่งและสามารถช่วยตนเองได้  โดยสอนให้ตอบงานและได้คะแนนทั้งคู่  นักเรียนทุกคนต้องสามัคคีช่วยกัน  ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน  และช่วยเหลือกัน  ได้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคม.