คุณครูมาลี ปาละประเสริฐ มีบุตร 2 คน ซึ่งเป็นบุตรชายและบุตรสาว คนโตชื่อ นายกิติพันธ์ ซื้อหา อายุ 22 ปี สาเหตุที่ครูมาลี ตั้งใจจะเผยแพร่เรื่องลูกของแม่ให้ได้รับทราบกันก็เพราะในปัจจุบันนี้วัยรุ่นในสังคมไทย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ แต่บุตรชายของครูมาลีเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในเรื่องของการเป็นบุตรที่เคารพและเชื่อฟังคำสอนของบิดามารดา นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยถึงแม้จะเป็นชาย แต่ก็เป็นคนที่สุขุม เยือกเย็นมีเมตตา มีคุณธรรมจริยธรรมและใฝ่เรียน รักแม่ เอาใจใส่ดูแลแม่ในยามเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือแม่เช็ดตัว ป้อนน้ำ ป้อนยา พาเข้าห้องน้ำ ทำตัวน่ารักมาก