คำนิยม หนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย


โครงการ R2R ประเทศไทย จัดทำหนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย เพื่อเผยแพร่ในงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R to Transformation วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558

ผมได้รับการร้องขอให้เขียนคำนิยม จึงนำคำนิยมนี้ มาบอกกล่าว ดังต่อไปนี้


คำนิยม

หนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

วิจารณ์ พานิช

…………………..


หนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย กลั่นกรองจากประสบการณ์ ของ “คุณอำนวยขั้นเทพ” ถือได้ว่าเป็นหนังสือรวม “ปัญญาปฏิบัติ” ของคุณอำนวย R2R ที่มีอยู่เล่มเดียวในโลก ไม่ซ้ำแบบใคร

อ่านต้นฉบับหนังสือเล่มน้อยนี้แล้ว ผม AAR กับตนเองว่า ขบวนการ R2R ก่อตัว เติบโต ก้าวหน้า และขยายเครือข่าย ออกไปทั่วประเทศได้ ก็เพราะ มีท่าทีที่ถูกต้อง ท่าทีที่ถูกต้องเป็นอย่างไร โปรดค้นหาลายแทง เอาเองจากหนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย เล่มนี้

ถ้อยคำ หรือสาระระหว่างบรรทัด ในหนังสือเล่มนี้ บอกเราว่า ขบวนการ R2R ได้ก่อการจัดความ สัมพันธ์แบบใหม่ขึ้นในหน่วยงาน เป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่เป็นทางการ อยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์ บนฐานของมนุษย์สัมผัสมนุษย์ อย่างเอื้ออาทรต่อกัน

เป้าหมายคือการทำงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีของสถานพยาบาล เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังมีความทุกข์ คุณค่าในส่วนนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ต่อการใช้ R2R พัฒนางานของตน

R2R เดินด้วยคุณค่า และหนังสือเล่มนี้ ก็เดินด้วยคุณค่าตลอดเล่ม จึงเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วย พลังแห่งความดีงาม เป็นพลังความดีงามที่เรียบง่าย ติดดิน มาจากการปฏิบัติจริง ได้ผลมาแล้ว กลั่นกรองออก มาจากใจ จารเป็นอักษรสื่อสารด้วยภาษาธรรมดาๆ ไม่เป็นวิชาการที่ยุ่งยาก จึงเป็นหนังสือที่อ่านง่าย อ่านสนุก

แต่อย่าคิดว่าเมื่ออ่านแล้ว จะจับสาระได้ทั้งหมด ตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เข้าไป “คลุกวงใน” ด้วยการ ดำเนินการ R2R ด้วยตนเอง สาระที่ท่านรับจากบางตอนในหนังสือเล่มนี้จะไม่ลึก เมื่อท่านอยู่ในวงใน เรียบร้อยแล้ว ผ่านประสบการณ์ความท้าทาย ความอึดอัด ความทุกข์ ความลื่นไหล ผลสำเร็จ และปิติสุข แล้ว ขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้ ในตอนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านอีก ท่านจะพบความลุ่มลึก ของสาระในหนังสือ

กล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่า หนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย เล่มนี้ จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สิ่งที่สมบูรณ์แบบ (perfect) ไม่มีอยู่ในโลก เมื่อท่าน “คลุกวงใน” R2R ต่อเนื่องไป อย่างไม่หยุดยั้ง ท่านจะพบเคล็ดลับ เคล็ดไม่ลับ ในการดำเนินการ R2R ที่มาจากการปฏิบัติ (action) แล้วไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection) หากนำมาแผยแพร่แบ่งปัน ท่านก็จะมีส่วน “เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน” แก่ประชาคม R2R ประเทศไทย ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวย เล่มนี้ แทนสังคมไทย ที่จัดทำออกมาได้อย่างงดงาม เปี่ยมสาระ มีพลัง “เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน” แก่ประชาคม R2R ประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง


วิจารณ์ พานิช

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)