การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนทำกิจกรรมโดยสืบค้นความรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดี