พัฒนากระบวนการจัดความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ. ห้องประชุมพวงผกา วิทยาลัยพยาบาล

งานวิจัยในชั้นเรียน ดร อัญชลี แก้วสระศรี การแก้ปัญหาการทำงานกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยวิธีการสอน 6 ขั้นตอน

1.การสร้างความตระหนัก

2.การวางแผน

3.การลงมือปฏิบัติตามแผน

4.การตรวจสอบประเมินผลงาน

5.การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

6.ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

2.ได้ทำงานร่วมกับผู้เรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้าใจบทบาทของผู้สอนในการ Coaching and feedback กระบวนการทำงานกลุ่มของผู้เรียน

3.ได้เรียนรู้วิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของผู้เรียน Process skills

4.เพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน

เรื่องที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน โดยชุดกิจกรรม PDCA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

เรื่องที่ 3 พี่สอนน้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

สรุปการวิจัยในชั้นเรียน ปัจจักแห่งความสำเร็จ

1.การวางแผนที่ดี

2.การให้กำลังใจ

3.บทบาทผู้สอนที่ดี

4.สร้างบรรยากาศเป็นกันเองในการจัดการเรียนการสอน

5.สร้างสัมพันธืภาพที่ดีระหว่าง อาจารย์ ผู้เรียนและเพื่อน

6.ความหงัวดีต่อลูกศิยษ์ทำให้เกิด ความรู้ ทักษะบุคลิกกับอุปนิสัยที่ดี

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

1.เรื่อง การทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาผลิตพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา

รศ.ศีลศิริ สง่าจิต


2.Objective Structured Clinical Examination อ.วรรณภรณ์ วีรพงษ์

3.Authentic Learning อ. มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย

4.E - Learning อ. อภิชาติ อัจฉริยศักดิ์ชัย

5.VARK Learning อ.ดร อัญชลีแก้วสระศรี

6.Problem Based Learning อ.ดร สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์

7.Reflective Thinking อ.ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ชุมชนสระแก้วความเห็น (9)

Ausanee
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

วิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะเป้าหมายคือทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้เรียน ดังนั้นน่าจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆ แล้วค่อยพัฒนาเป็นวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ เหมือนที่ท่านผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟัง

วิสิฏฐ์ศรี
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ที่นำเสนอล้วนน่าสนใจ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี จะนำเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาค่ะ

สุรีย์ เหล็กขำ
IP: xxx.19.22.219
เขียนเมื่อ 

ในการทำวิจัยในชั้นเรียนนั้น เป็นการแก้ปัญหาของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งปัญหาของผู้สอนและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการ ดังที่คณาจารย์แต่ละท่านได้นำเสนอ

yukontorn
IP: xxx.158.26.108
เขียนเมื่อ 

ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น

วิลาวัณย์
IP: xxx.8.240.104
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ ทำให้ทราบแนวทางจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

จันทร์จิรา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ทดลองสอบ OSCE วิชาปฏิบัติ มด1และ มด2 ทำให้ทราบว่านักศึกษาเรายังด้อยอะไรบ้าง

วรรณภรณ์
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ทุกภาควิชาควรสอบ OSCE หลังฝึกภาคปฏิบัติ

นุโรม
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

นำความรู้ไปใช้ได้จริง

กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

Reflective Thinking บรรยายโดย อ.ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล ได้นำไปใช้ได้จริงดีมากเข้าใจง่าย วัดผลได้จริง ถ้าเพิ่ม Simulation จะดีมาก มีการสอบ OSCE ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งดีมาก ทำให้นักศึกษามีการเตรียมตัวก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง