กระบวนการคิดและตัดสินใจเชิงบริหาร


วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี จัดการอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๒๙ และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง กระบวนการคิดและตัดสินใจเชิงบริหาร ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผมใช้วิธีบรรยายชั่วโมงเศษๆ และให้ฝึกปฏิบัติการเรื่องการคิดแบบหมวกหกใบ โดยผู้เข้ารับการอบรม ๕๙ คนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๑๐ คน ทุกกลุ่มระดมความคิดเพื่อวางแผนดำเนินการวันกีฬาสี

จึงนำ narrated ppt ของการบรรยายมา ลปรร. ที่นี่ โดยผมย้ำว่า ผู้บริหารต้องคิดแบบ charodic หรือคิดแบบซับซ้อน และนำไปสู่การเรียนรู้และปรับตัว (CAS – Complex-Adaptive Systems)

ผมบันทึกการฝึกวิธีคิดแบบหมวกหกใบไว้ที่ ,


วิจารณ์ พานิช

๑๓ มิ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)