ก้าวใหม่​การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA


ก้าวใหม่การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA

ณ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุม AD-612 ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยวรรณ นิลทยา

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

บทนำ

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ ทปอ. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และมีมติเห็นชอบขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่งและมหาวิทยาลัยสงฆ์อีก 2 แห่งนำระบบ CUPT QA ไปใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้แต่ละสถาบันนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ แล้วเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความตระหนักในภารกิจที่ได้รับเนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มนร.เลือกใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ในระดับคณะ/สถาบัน และเกณฑ์ประเมินหลักสูตรเป็นปีแรก ซึ่งผู้ประเมินมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหม่ระดับคณะ/สถาบัน จำนวน 10 ราย และระดับหลักสูตร จำนวน 3 ราย ในวันที่ 24-26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เมื่อรับนโยบายในการดำเนินการตามเกณฑ์ CUPT QA จึงมาความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ส่งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบเกณฑ์ขั้นต้นตามที่ ทปอ.ส่งเอกสารการอบรม แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องอาศัยการปรึกษาหารือเป็นการเฉพาะ จึงได้จัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของเกณฑ์ การนำระบบไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่ชัดแจ้ง

ผลการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ The Council of Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)

ความเชื่อ 1.“ต้องมาประเมินเรา ตามแนวทางที่เรากำหนดเอง ”

ความเชื่อ 2 “กรุณาใช้เกณฑ์ อย่าให้เกณฑ์ใช้”

ความเชื่อ 3 “เก็บข้อมูลตามสิ่งที่ทำ ข้อมูลละเอียดจะทำให้เห็นข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนา”

การประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันจะมุ่งสู่ระดับสากล ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
 • เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดแรงงาน
 • ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลและโลกาภิวัฒน์
 • จากมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่สถาบันอุดมศึกษา
 • ตามความต้องการของสังคม
 • ยกระดับความสำคัญคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศ

1 การประกันคุณภาพการศึกษา ของประเทศปี 2558-2563 ประกอบด้วย

1.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน

1.1 เกณฑ์ สกอ.องค์ 1-5/13ตัวบ่งชี้

1.2 กพร. ใช้เกณฑ์ของสกอ.

1.3 สมศ. เกณฑ์7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

1.4 สภาวิชาชีพ

2.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

2.1 องค์ประกอบ 1 การกำกับมาตรฐาน

2.2 องค์ประกอบ 2-6

การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ทปอ.เสนอ เริ่ม 2558 ระบบ CUPT QA ประกอบด้วย

 • ระดับคณะ/สถาบัน ประกอบด้วย บริบทองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัว และตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย 6 ตัว
 • ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย องค์ประกอบ 1 การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบ 1 AUN-QA

เกณฑ์นี้กำหนดจากความสามารถทุกตัวบ่งขี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการจริง ภายใต้เอกสารหลีกฐาน ต้องคำนึงถึง

 • เก็บข้อมูลแล้วหรือยัง
 • วิเคราะห์แล้วหรือยัง
 • นำมาพัฒนาหรือไม่
หมายเลขบันทึก: 592092เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2015 15:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กรกฎาคม 2015 15:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี