มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา


มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ณ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยวรรณ นิลทยา

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์อาชีวศึกษาอีกครั้งหนึ่งนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินการของวิทยาลัยในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา แม้ว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ตาม แต่วิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาจะต้องสามารถประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น เนื่องจากเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวเป็นปีแรกของการดำเนินการ งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเข้าพบ ดร.ประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย

  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) เป็นคู่มือที่ใช้สำหรับระดับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) เป็นคู่มือที่ใช้สำหรับระดับวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  • แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม คุณภาพการศึกษาภายในอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

5.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553

ข้อสรุปการปรึกษาหารือ

  • การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้คำนึงถึงกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 และดำเนินการตามคู่มือดังกล่าวข้างต้น
  • มหาวิทยาลัยต้องมีการรายงานความเคลื่อนไหวการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
  • วิทยาลัยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับ ปวช.ปวส.ตามเกณฑ์อาชีวศึกษาให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกปี
  • ผลจากการประเมิน วิทยาลัยต้องนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้การดำเนินการมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

5.มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ ดูแลส่งเสริม สนับสนุน ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกวิทยาลัยในสังกัด โดยเฉพาะในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

หมายเลขบันทึก: 592090เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2015 08:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กรกฎาคม 2015 08:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี