Community Practice Guideline

หนึ่งในบทสรุปของคนทำงานภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ของ LCC คลองสวน ๑๐๐ ปี (บ้านโพธิ์) คือ การประยุต์ Clinical Practice Guideline มาสู่ Community Practice Guideline ที่ประยุกต์แนวทางการปฏิบัติการทางคลินิกเพื่อรักษาคนไข้ มาเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยมี รพ.สต. โดยพี่น้องหมออนามัย รวมทั้ง อสม. ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน เป็นกำลังทางปัญญา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง รพช. อปท. และภาคประชาชน เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) และการบริการปฐมภูมิ (Primary Care)ความเห็น (0)