ฟังก์คำนวณค่ามาตรฐาน
ฟังก์ชันการคำนวณค่ามาตรฐาน ที่ Excel เตรียมไว้ให้ใช้งาน ได้แก่
=SUM(ค่าข้อมูล หรือช่วง)หาผลรวมของข้อมูล
=MAX(ค่าข้อมูล หรือช่วง)หาค่าข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด
=MIN(ค่าข้อมูล หรือช่วง)หาค่าข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด
=AVERAGE(ค่าข้อมูล หรือช่วง)หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ตัวอย่างการใช้งาน
=SUM(85,25,65)
=SUM(A1:A3)
=MAX(85,25,65)
=MAX(85,25,65)
=MIN(85,25,65)
=MIN(85,25,65)
=AVERAGE(85,25,65)
=AVERAGE(85,25,65)