เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

dadada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007

ผู้วิจัย นางภัชราดา ภักดีวานิช

หน่วยงาน โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

ปีการศึกษา 2556


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 29 คน รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา คือ ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลองในกลุ่มเดียวกัน (One Group Pre-test , Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 จำนวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 19 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า ที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตั้งแต่บทที่ 1 – 4 มีค่าเป็น 80.00/82.40,80.07/82.41,80.45/83.45, และ81.67/84.14 ตามลำดับและประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งเล่ม เท่ากับ 80.55/83.10

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนที่ใช้เอกสารประกอบ การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นั้นคือค่าที ที่คำนวณได้ มีค่าเท่ากับ 20.78 ที่ระดับนัยสำคัญ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tabletความเห็น (0)