ไปอ่านที่ ดีมากเลย ตัวอย่างที่ให้มา ก็สามารถใช้งานได้จริงๆด้วย

  SOAP -> http://www.scottnichol.com/soap.htm
  WSDL -> http://www.scottnichol.com/nusoapprogwsdl.htm