การวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ : ทำไมต้องสอบ (๑๑๒)

การวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ : ทำไมต้องสอบหรือวัดผล

..........การสอบเป็นกระบวนการของการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนหรือปริมาณ เพื่อนำไปสู่การประเมินค่า การสอบเป็นเหตุ ผลคือคะแนน แล้วเอาคะแนนไปประเมินค่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีคุณภาพสูงขึ้น

การสอบแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

๑) สอบเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement) เป็นการสอบเพื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น

- สอบคัดเลือก (Selection) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อหรือเพื่อทำงาน เป็นการสอบเพื่อชิงเอาตำแหน่งที่มีจำนวนน้อยกว่าผู้สมัคร

- สอบจำแนก (Classification) เพื่อจำแนกเด็กเป็นกลุ่ม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

๒) สอบเพื่อวินิจฉัย (Diagnosis)ใช้ผลการสอบค้นหาเด็กเก่ง ไม่เก่งวิชานี้ ไม่เก่งเนื่องจากสาเหตุใด นำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือนำมาเป็นแนวในการจัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ครูจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน

๓) สอบเพื่อเปรียบเทียบ (Assessment)ดูพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าใด

๔) สอบเพื่อพยากรณ์ (Predictor)เพื่อใช้คะแนนของเด็กไปทำนายว่าควรเรียนอะไรจึงจะสำเร็จ

๕) สอบเพื่อประเมินค่า (Evaluation) ใช้ในการประเมินค่าหรือประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ว่าหลักสูตร วิธีสอน โรงเรียน สามารถให้การศึกษาแก่เด็กระดับใด หรือนำผลไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นในระดับกลุ่ม เขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ

ชวาล แพรัตกุล.เทคนิคการวัดผล. ครั้งที่ ๗.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๒.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดและประเมินผลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณยายธี ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ