การบริหารและพัฒนาการเรียนรู้

ณฐพงศ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"การบริหารและพัฒนาการเรียนรู้"

คือ การจัดการให้การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการพัฒนาตนเอง

กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ"

ผู้สอนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอื้อ อำนวยความสะดวก(Facilitator)ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้าและจัดกิจกกรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต(Long-life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man ) ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn how to learn ) มากกว่าสอนตัวความรู้

ในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในสถานศึกษาต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน (Teacher) มาเป็นครูฝึก (Coach) หรือครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน(Learning Facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน (ClassRoom) มาเป็นห้องทำงาน (Studio) ในเวลาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกันที่เรียกว่า การเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning : PBL) การศึกษาต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครูมาเน้นการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนจากเน้นการเรียนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกัน

PCL คืออะไร

PLC คือ กระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาทำงานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งคำถาม และการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่า หัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นอยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทำงานของครูและนักการศึกษา PLC มีแง่มุมที่สำคัญ คือ

 เป็นกิจกรรมที่เน้นที่การเรียนรู้

 มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคนทุกฝ่าย

 ร่วมกันตั้งคำถามต่อวิธีการที่ดี และสภาพปัจจุบัน

 เน้นการลงมือทำ

 มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์

การใช้กระบวนการ PLC จะก่อประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน ครูและนักการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึก กว้างและเชื่อมโยงทั้งกับนักเรียนและครู PLC จะช่วยเผยศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคลออกมาผ่านกระบวนการกลุ่ม

หัวใจของความสำเร็จของการทำงานนี้ คือ การทำต่อเนื่องด้วยเวลาที่ยาวนานพอที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จากการสร้างครูแบบเน้นทฤษฎี มาเป็นเน้นปฏิบัติ เปลี่ยนจากเน้นการฝึกอบรมเป็นเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วเสริม ด้วยทฤษฎีต่างๆดังนั้น ครูที่มีผลงานสร้างสรรค์ศิษย์ ช่วยเหลือศิษย์อย่างน่าชื่นชม ก็คือครูที่มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งความรู้จากหลากหลายส่วนเหล่านี้ จะเป็นเสมือนนวัตกรรมเล็กๆ ถ้ามีการนำมาขยายผล ตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะสร้างประโยชน์มหาศาลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก จากนั้นเมื่อครูทั้งหลายสามารถนำไปดัดแปลงใช้ต่อ ผลเป็นอย่างไรเอากลับมาตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง ทั้งวงจริงและวงเสมือน (virtual) ก็จะเกิดขบวนการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นขบวนการที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่เด็กเมื่อครูใส่ใจเด็กอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็ย่อมเข้าใจปัญหาต่างๆ พร้อมเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมากมายตามมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PLCความเห็น (0)