เรือนจำจีนกับแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง


แนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจำจีนโดยทั่วไปมีหลายมิติ เช่น แนวคิดการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิดในการใช้แรงงานผู้ต้องขังทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องอุปโภค-บริโภคด้วยตนเอง แนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียมในการติดคุก แนวคิดในการให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าเตียง ที่นอน หรือที่พัก และ ค่าอาหารประจำวัน เป็นต้น ส่วนเรือนจำยานกิ่ง (เรือนจำจิตเวช) ของประเทศจีนมีกิจกรรมการเขียนพู่กัน การวาดภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องราวคลาสสิกกวีนิพนธ์ของขงจื้อ เป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจทำให้จิตวิญญาณและความคิดบริสุทธิ์ บรรเทาความเครียดและช่วยในการทำความสะอาดจิตวิญญาณ การเปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขังหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรือนจำ การเชิญญาติผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมของเรือนจำ เช่น กิจกรรมการศึกษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงและเข้าใจความหมายแฝงของวัฒนธรรมคลาสสิกแบบดั้งเดิม ............................................

สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีนมีการปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในสมัยท่านประธานเหมาช่วงเหตุการณ์เคลื่อนไหวปฏิวัติวัฒนธรรม ที่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังยังมีข้อครหาว่ามีการใช้ผู้ต้องขังทำงานหนัก ทำงานแบบทรมาน และละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปัจจุบันจีนมีเรือนจำกว่า 670 แห่ง มีผู้ต้องขังประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน การนำเสนอบทความเรื่องแนวคิด ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเรือนจำจีน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การแสดงให้เห็นบริบทเรือนจำของประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ว่ามีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร เป็นการนำเสนอผ่านกิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมดนตรี และ การร้องเพลงของผู้ต้องขังเรือนจำยานกิ่ง (Yanqing) กรุงปักกิ่ง ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.s1979.com/news /china/201206/0138193701.shtml พบว่า ที่เรือนจำยานกิ่ง กรุงปักกิ่ง ได้จัดให้มีงานแสดงจิตกรรมวาดภาพของผู้ต้องขัง (Art Academy) ในปี พ.ศ. 2555 โดยในพิธีเปิดได้จัด ให้มีการแสดงออร์เคสตราของผู้ต้องขัง และกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังประเภทอื่นๆ โดยจักได้กล่าวถึงแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานของเรือนจำยานกิ่ง (เรือนจำจิตเวช) โดยสังเขป ดังนี้

ผู้ต้องขังเรือนจำยานกิ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในเรือนนอน

แนวคิด

  • การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำยานกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นการดำเนินงาน ภายใต้แนวความคิดสำคัญหลายประการ เช่น
  • แนวคิดในการบริหารงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมเรือนจำ
  • แนวคิดในการบรรเทาความเครียดและการทำความสะอาดจิตวิญญาณ
  • แนวคิดในการเปิดโอกาสภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
  • แนวคิดในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  • แนวคิดเรือนจำสีเขียว

เรือนจำยานกิ่ง

แนวทางการดำเนินงาน

  • แนวคิดในการบริหารงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมเรือนจำ ที่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับสู่สังคมและไม่เป็นอันตรายแก่สังคมอีกต่อไป และภารกิจในการอบรมสั่งสอนทางด้านอาชีวศึกษา เพื่อจะได้มีวิชาชีพติดตัววสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ จึงมีการตั้งโรงเรียนอาชีพต่างๆ ในเรือนจำสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคปฏิบัติจะรับจ้างงานจากภายนอกเข้ามาทำ เป็นต้น
  • การดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านกิจกรรมการแสดงออร์เคสตราและการร้องเพลงของผู้ต้องขังเพื่อบรรเทาความเครียดและช่วยทำความสะอาดจิตวิญญาณ

การแสดงออร์เคสตราของผู้ต้องขังในเรือนจำยานกิ่ง ประเทศจีน ปี 2555

การดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านกิจกรรมการเขียนพู่กัน การวาดภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องราวคลาสสิกกวีนิพนธ์ของขงจื้อ เป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจทำให้จิตวิญญาณและความคิดบริสุทธิ์ บรรเทาความเครียดและช่วยในการทำความสะอาดจิตวิญญาณ

ผู้ต้องขังพู่กันเขียนตัวหนังสือ

  • การเปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขังหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรือนจำ การเชิญญาติผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมของเรือนจำ เช่น กิจกรรมการศึกษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงและเข้าใจความหมายแฝงของวัฒนธรรมคลาสสิกแบบดั้งเดิม
  • การใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดทำสินค้าที่ระลึก การประดิษฐ์ตัวอักษร และงานฝีมืออื่นๆ เพื่อจำหน่ายหารายได้

ผู้ต้องขังวาดภาพจิตรกรรมหารายได้

  • การเปิดสวนนิเวศวิทยาจิตเวชสีเขียวหรือเรือนจำสีเขียว ที่มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระต่าย นกพิราบ และสัตว์อื่นๆ ทำให้มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ สำหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

โดยสรุป

แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจำจีนโดยทั่วไปมีหลายมิติ เช่น แนวคิดการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายเรือนจำจีนได้กำหนดให้ผู้ต้องขังที่สามารถทำงานได้ต้องทำงาน ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ต้องขังทำงาน โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามข้อกำหนด แนวคิดในการให้เรือนจำทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอสำหรับผู้ต้องขัง ในเรือนจำ แนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียมในการติดคุกที่กำหนดให้ผู้ต้องขัง มีหน้าที่จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารประจำวัน เป็นต้น

สำหรับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจำยานกิ่ง (เรือนจำจิตเวช) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี 2555 ที่เน้นการฟื้นฟูจิตใจหรือจิตวิญญาณ โดยคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมเรือนจำ และ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาของเรือนจำที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา วัฒนธรรมเรือนจำ การใส่ใจกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ต้องขัง เช่น กิจกรรมการวาดภาพฝาผนังเรื่องราวคลาสสิกกวีนิพนธ์ของขงจื้อ เป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมที่สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังจำนวนมากได้รับแรงบันดาลใจ ทำให้ จิตวิญญาณและความคิดบริสุทธิ์ บรรเทาความเครียดและช่วยในการทำความสะอาดจิตวิญญาณ รวมตลอดถึง การเปิดสวนนิเวศวิทยาจิตเวชสีเขียว ที่มีความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ สำหรับผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ นับเป็นวิวัฒนาการของเรือนจำในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่ในปัจจุบันมีการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูมากขึ้น อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนจำในประเทศที่มีการปกครอง แบบประชาธิปไตย

.....................


คำสำคัญ (Tags): #เรือนจำจีน กับแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้อง#การใช้ผู้ต้องขังทำงานหนัก ทำงานแบบทรมาน และละเมิดสิทธิมนุษยชน#งานแสดงจิตกรรมวาดภาพของผู้ต้องขัง (Art Academy)#การแสดงออร์เคสตราของผู้ต้องขัง#แนวคิดการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ#แนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียมในการติดคุก#แนวคิดในการให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าอาหารประจำวัน#แนวคิดในการให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าเตียง ที่นอน หรือที่พัก#แนวคิดเรือนจำสีเขียว#โปรแกรมการฝึกวิชาชีพดนตรีของผู้ต้องขัง#โปรแกรมการฝึกวิชาชีพจิตกรรมวาดภาพของผู้ต้องขัง#แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเรือนจำ
หมายเลขบันทึก: 588594เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2015 12:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2016 15:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี