กริยาที่เป็นกลุ่มคำ: ปัญหาของผู้เรียน (Multi-word verbs: Learner problems) ตอนที่ 2

คำปรากฏร่วม (Collocation)

กริยาที่มีหลายคำจำนวนมาก จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำ ที่ปรากฏอยู่กับกริยาที่มีหลายคำ McCarthy กล่าวว่า คำปรากฏร่วม คือ การแต่งงานระหว่างคำกับคำอื่นๆ ดังนั้นคำว่า to call off จะแต่งงานกับคำว่า match เช่น The match was called off due to the rain. นอกจากนี้ยังอยู่คู่กับ engagement, wedding, meeting เป็นต้น คำแนะนำของฉันก็คือ

1. นักเรียนโดยมากจะเข้าใจความหมายของกริยาที่มีหลายคำ เช่น การยกเลิก (cancel) ในตอนต่อมา ต้องให้นำกริยาที่มีหลายคำ ไปรวมอยู่กับคำนาม ที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันเลย เช่น I called off my English class. จะดูแปลกๆสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม คำว่า to call off นี้ เราใช้กับเหตุการณ์ ที่มีการตระเตรียมไว้ก่อน

การช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนคำปรากฏร่วม (Help students with collocation)

ฉันพยายามที่จะ ช่วยเหลือให้นักเรียนยกระดับความรู้สึกตัวในเรื่องคำปรากฏร่วม โดยการขอให้พวกเด็กขีดเส้นใต้คำนาม ซึ่งจะตามด้วยกริยาที่แน่นอน ต่อมาจะให้นักเรียนจับคู่กริยาที่เป็นกลุ่มคำกับคำปรากฏร่วมทั่วไป เราเรียกสิ่งนั้นว่าตารางคำปรากฏร่วม (a collocation grid) เช่น to call off, set up, put off a meeting เป็นต้น

หนังสืออ้างอิง

Vanessa Steele. (2015). Multi-word verbs: Learner problems. TE Editor on 28 June, 2005

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ดีดีนี้ค่ะ