บทกวี : ยายสอนหลาน (๑๐๐)

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้งอกงามในจิตใจคน ควรเพาะบ่มตั้งแต่ยังเยาว์เพื่อโตขึ้นจะได้เป็นคนดีของสังคม

บันทึกที่ ๑๐๐ ยายสอนหลานให้เป็นคนดี

.........คิดถึงคุณแม่ เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิต ท่านพร่ำสอนลูกหลานให้เป็นคนดี มีน้ำใจเอื้อเฟิ้อเผื่อแผ่เสียสละเพื่อส่วนรวม กตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่ ตอบแทนคุณผู้ให้อุปการะเลี้ยงดูเรา พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใดทดแทนคุณแผ่นดิน เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย...

.........คำสอนของแม่ที่พร่ำสอนลูกหลาน ผู้เขียนได้นำมาถ่ายทอดเป็นบทกวี ดังนี้


........เกิดเป็นคน มีธรรมะ ศาสนา

เพื่อนำพา กิเลสคลุม ให้หลุดพ้น

จิตใฝ่ต่ำ เอร็ดอร่อย ควรห้ามตน

ต้องอดทน เอาชนะ ความหลงใหล

........ผู้มีคุณ เราต้อง กตัญญู

พ่อแม่ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่

สงบเสงี่ยม เจียมตัว ต้องเข้าใจ

คนรักใคร่ เมตตา กรุณา

........รู้อดทน อดกลั้น สติมี

คิดถ้วนถี่ ก่อนทำการ งานก้าวหน้า

ให้พากเพียร เรียนรู้ ในวิชา

พัฒนา ชีวิตตน คนครอบครัว

........กิริยา อาการ ควรระวัง

อย่าเผลอพลั้ง พลาดผิด คิดเมามัว

มิดื้อดึง เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว

รู้ดีชั่ว อ่อนน้อม งามกริยา

........ต้องรู้จัก รักใน ถิ่นกำเนิด

ช่วยชูเชิด ส่งเสริม พัฒนา

เสียสละ ทุนทรัพย์ และเวลา

สร้างคุณค่า ชุมชน ด้นก้าวไกล

........เคารพชาติ ศาสน์กษัตริย์ องค์ราชันย์

ร่วมสร้างสรรค์ สังคม สุขสดใส

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ต้องร่วมใจ

ลูกหลานไทย พร้อมใจ เป็นคนดี

(อร วรรณดา ๓๑-๐๓-๕๘)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกวีจำเป็นความเห็น (11)

-สวัสดีครับ

-มาน้อมรับคำสอนไปสู่การปฏิบัติครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชน้ำหนึ่ง ที่เอาผักหวานมาฝากชอบมากค่ะ

ไม่เคยไปเก็บที่ต้นเองเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณยาย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ไอดิน-กลิ่นไม้


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณอักขณิช

เขียนเมื่อ 

ยายสอนแต่เรื่องดีๆนะครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นความสุข เป็นความรัก ความผูกพันธ์และความอบอุ่น ทั้งยายและหลาน นะคะ


ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

คุณยายท่านผ่านประสบการณ์มามาก ธรรมะธรรมโม ก็เลยพร่ำสอนลูกหลาน..
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เป็นคนดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ อ.ดร.ขจิต

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพแห่งความทรงจำ ความรักความอบอุ่นระหว่างยายกับหลานค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอ Dr.Ple

ประทับใจกับคำสอนของคุณแม่มากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

คำสอนของแม่เป็นแนวทางให้ลูกหลานได้เดินต่อ...