สัตว์เดรัจฉาน ก็ขึ้นสวรรค์ได้

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัตว์เดรัจฉาน ตายไป ก็ขึ้นสวรรค์ ได้นะ จะเล่าให้ฟัง
ก็ม้า กัณฐกะ ที่เจ้าชายสิทธัตถะประทับบนหลังมันขณะเสด็จออกทรงผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา มันเกิดความปิติ โสมนัส ที่ได้เป็นพระราชพาหนะ แล้วมันก็สิ้นชีวิตลง ผลแห่งกรรมดีนั้น ทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย ท่านขึ้นไปทัศนศึกษาบนสวรรค์ชั้นนี้มา ไปพบเข้า เทพบุตรกัณฐกะดีใจ เข้ามากราบเล่าเรื่องให้ฟัง ภายหลังเทพบุตรองค์นี้ได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนสำเร็จโสดาบัน เชียวนะครับ
(แหล่งข้อมูล หนังสือพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสุรีย์ มีผลกิจ)
ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล เรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)