การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

และความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางพรศิริ ทิพย์สันเทียะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.41/81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.73 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาพื้นฐานชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการความเห็น (0)