ณัฏฐ์จิรา
นางสาว ณัฏฐ์จิรา กวินภพชุติสิริ

สนุกคิดพิชิตมาตราตัวสะกด


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดพิชิตมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) สู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน โดยนักเรียนทุกห้องมีระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 8 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL จำนวน 18 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 3 ตัวเลือก (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลของการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดพิชิตมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.17/ 82.25 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนุกคิดพิชิตมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) สู่ศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้

เผยแพร่โดย นางสาวณัฏฐ์จิรา กวินภพชุติสิริ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หมายเลขบันทึก: 587268เขียนเมื่อ 10 มีนาคม 2015 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2015 03:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี