รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การออกแบบงาน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงาน

ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ผู้วิจัยนายณัชญ์พิสิษฐ์สาระลัย

ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนงัวบาวิทยาคมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์๒๕๕๗

บทคัดย่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้การรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้๑) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ก่อนและหลังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนงัวบาวิทยาคมจำนวน ๒๘ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบบทดสอบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก ๐.๒๐-๐.๘๘ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๔ และแบบทดสอบทักษะการออกแบบงานศิลปะ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๖๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

๑. กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๙๖ / ๘๒.๔๓

๒. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การออกแบบงานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕มีค่าเท่ากับ ๐.๘๖๑๗

๓. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการออกแบบงานศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่เชื่อถือและยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยด้านความรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนชั้นความเห็น (0)