แม่วัยรุ่นไทย?

Journal of the Association of Researcher Vol. 18 No. 2 May - August 2013 99การพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผล ต่อภาวะซึมเศร้าในระหว่างตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย (A structural equation model development of variables that effect to depression among pregnancy of Thai adolescent)

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของ ตัวแปรที่ ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบสมการ โครงสร้างเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลโดย รวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำ นวน 418 คน และงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ หรือแม่วัยรุ่นที่พบสิ่งที่มีปัญหาหรือพบข้อน่าสังเกต จำ นวน 25 คน โดยศึกษากับ 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) การ สนับสนุนสุขภาพทางร่างกายและทางการแพทย์2) การเห็นคุณค่าในตนเอง 3) การสนับสนุนทางสังคม 4) ความเครียด และ 5) ภาวะซึมเศร้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS และ LISREL ผลการวิจัยพบ ว่า 1) ตัวแบบในการดูแลแม่วัยรุ่นซึ่งมีองค์ประกอบ "1D4S" (Depression, Somatic and Medicine support, Social support, Self-esteem, and Stress) 2) สมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่พัฒนาขึ้นมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) การรับรู้ข้อมูลการสนับสนุนสุขภาพทางร่างกายและทางการ แพทย์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อตัวแปรภาวะซึมเศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.16 และ -0.14 ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบและมีอิทธิพลโดยรวมเชิงลบต่อ ตัวแปรภาวะซึมเศร้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล -0.31 และ -0.47 ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพล ทางอ้อมเชิงลบและอิทธิพลโดยรวมเชิงลบต่อตัวแปรภาวะซึมเศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล -0.30 และ -0.27 และตัวแปรความเครียดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.84 และ 0.84 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

Abstract The three objectives of this study were: 1) to develop the structural equation model of variables that affected on the depression in the pregnant duration of Thai adolescents; 2) to examine the fit of the developed model and empirical data; and 3) to investigate the direct, indirect, and total effects of variables that influenced to the depression. Both of mixed quantitative and qualitative approaches were conducted. A set of 418 Thai pregnant adolescents, from 8 hospitals in Phetchaburi province, were used in quantitative research. In addition, 25 crucial informants with in-depth interviewing technique were used in qualitative research. Five variables were employed in this study, namely 1) Somatic and medical supporting, 2) Self-esteem, 3) Social supporting, 4) Stress, and 5) Depression. Both programs of SPSS and LISREL were used for data analysis. Research flffllfindings were as follows: 1) The "Teen Moms Care" model consisted of "1D4S" (Depression, Somatic and medical supporting, Social supporting, Self-esteem, and Stress); 2) The structural equation model affecting depression during the pregnancy of the respondents fit with the empirical data; and 3) The perception of information about somatic and medical supporting had positive direct effect with coefficient of 0.16, and negative indirect effect with coefficient of 0.14 on the depressions. Moreover, self-esteem had both negative indirect and negative total effects on the depression with the coefficients of 0.31 and -0.47 as well as social support had negative indirect effect and negative total effect on the depression with the coefficients of -0.30 and -0.27. In the final, stress had positive direct effect and positive total effect towards the depression with the coefficient of 0.84 and 0.84 and at the .05 level of significance. Keywords: Development Structural Equation Model Depression Adolescent Pregnancy


สรุปได้ว่า .... งานดุษฎีนิพนธ์ เรื่องแม่วัยรุ่น ของผู้เขียน ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยเล่มนี้นะคะ... (Journal of the Association of Researcher Vol. 18 No. 2 May - August 2013) ... มีน้องๆๆ ถามมามาก ผู้เลยนำมาวางให้ดูนิดหน่อยนะคะ .... ถ้าใครอยากดูเล่มเต็ม จำนวน 604 หน้า มีจำนวน 2 Volume (2 เล่ม) เพราะเป็นการวิจัยแบบ Mix-method Research นะคะ ทั้ง เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ (Quantitative - qualitative Research) ...แนะนำว่าต้องเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะคะ .... งานวิจัยเล่มนี้ได้คะแนน Excellent และมีข้อเสนอแนะที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสาธารณสุขที่ 5 นำไปปรับกลยุทธ์ในการดูแลมารดาวัยรุ่น เช่น...

- การคุมกำเนิดแบบฝังเข็ม(Norplant) เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ....ควรให้แม่วัยรุ่นอายุเกือบ 20 ปี

- การตรวจคลอดและแนะนำการวางแผนคุมกำเนิดให้เร็วขึ้น (นัด 30 วันค่ะ เร็วขึ้น เพราะวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าที่คิด)

- การแยกคลินิกในการดูแลแม่วัยรุ่นออกจากการฝากครรภ์แม่ทั่วไป...จะได้แนะนำเรื่อง อาหาร, ภาวะซีด, การขาดสารไอโอดีน, การดูแลตนเอง, อัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ ฯลฯ

เพราะการให้ความรู้ ความเข้าใจ ต้องทำแบบพิเศษ ดูแลและใส่ใจอย่างใกล้ชิด เพราะแม่วัยรุ่นมีปัญหามาก มากกว่าแม่ทั่วๆไป .... เพราะการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนใหญ่ (Unwanted pregnancy) นะคะ


ขอบคุณค่ะ

24 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเลขบันทึก: 586729เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015 07:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2015 08:11 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (5)

ข้อเสนอแนะวิจัยของพี่เปิ้น เกือบทุกข้อของชัยภูมิ เริ่มได้ทำแล้วทำครับ สุดยอดครับ

ขอบคุณค่ะ น้องอดเรก ... น้องชายที่น่ารัก..นักวิขาการสาธารณสุขดีเด่นของเราชาวสา'สุขนะคะ


ประโยชน์ใช้ได้จริง ไม่ได้วางบนหิ้งเฉย ๆ สุดยอดค่ะพี่เปิ้น

ขอบคุณมากค่ะ คุณหมอ ธิรัมภา น่ารักมากๆๆค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี