การศึกษาเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน

ผู้จัดทำ นางสาวจรรณญาวรรณ จุ่นอยู่

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา คุณครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน มีวิธีการศึกษาคือ สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นต้องสูบบุหรี่และ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประชากรในตำบลหวายเหนียว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลงาน โดยใช้สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียนเกิดจาก ความอยากรู้อยากลอง ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน คือ การเกิดโรคภัยต่างๆและทำให้การทำงานของร่างกายเสื่อมลง และความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในอาเซียน มีความคิดเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X=4.38)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (2)

วิภาวี ทับสิงห์ ม.4/1 เลขที่9
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถนำไปใช้แนวทางปฎิบัติได้ แต่ที่ควรที่ศึกษาความคิดเห็นให้หลากหลายกลุ่มอายุ กลุ่มบุคคล

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่า ข้อมูลข้างต้นมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นควนจะเผยเเผ่ให้วัยรุ่นได้อ่านเเละเราควรศึกษาความคิดเห็นหลายๆมุมการที่เกิดปัญหาการสูบบุหรี่กับวัยรุ่นก็มาจากการอยากรู้อยากลองของวัยรุ่น วัยรุ่นควรจะหาทางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรีแทนการอยู่ในที่มั่วสุ่ม