" วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสาน

เมื่อครั้งบรรพกาลสืบเนื่องมา

สู่กาลสมัย ที่ถักทอและสานต่อ

ให้.........ลูกหลานในกาลนี้ "