ข่าวปัญหาการศึกษา(4) วิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบหลักต่อภาคการศึกษาของไทย - อาทิตยา

อาทิตยา
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ครัวเรือนบางครัวเรือนดึงบุตรหลานออกจากโรงเรียน เนื่องจากไม่สามารถรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย

------ที่มา------

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=1952&db_file=&PHPSESSID=f3fb9d5776bfcd860e724b8e8fd7f756

------รายละเอียด-----

                -ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ครัวเรือนบางครัวเรือนดึงบุตรหลานออกจากโรงเรียน เนื่องจากไม่สามารถรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย หรือบางครัวเรือนต้องการให้เด็กออกมาทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีความพยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการออกมาตรการหลายมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการเล่าเรียนให้กับครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาก็ตาม เช่น การช่วยเหลือในเรื่องชุดนักเรียน แบบเรียน ค่าอาหารกลางวัน แต่มาตรการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ยังคงไม่ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับบางครัวเรือนที่อยู่ในสภาพที่ยากจน ทั้งนี้เนื่องจากในเขตชนบทที่ห่างไกลนั้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนนั้นเป็นภาระสำคัญอีกภาระหนึ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ยื่นมือเข้าไปแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง และปัญหาในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนเป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งในการที่บรรดาครัวเรือนในชนบทดึงบุตรหลานออกจากโรงเรียน

          -กระทรวงศึกษาธิการประมาณการจำนวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันในปีการศึกษา 2540 เท่ากับ 343,600 คน และ 384,600 คนในปีการศึกษา 2541หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 และ 3.8 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตามลำดับ และในปีการศึกษา 2542 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.0 หรือเท่ากับ 399,612 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันในช่วงประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ 2.5 ในปีการศึกษา 2540 และปีการศึกษา 2541 ตามลำดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2542 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ส่วนจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันจะอยู่ในเกณฑ์สูงที่สุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยมีอัตราร้อยละ 7.5 ในปีการศึกษา 2540 และ 8.7 ในปีการศึกษา 2541 ส่วนในปีการศึกษา 2542 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.1

                -อย่างไรก็ตามข้อมูลของนักเรียนที่ออกกลางคันนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันว่านักเรียนจำนวนนี้เป็นบุตรหลานของครัวเรือนที่ต้องออกจากงานหรือรายได้ลดลงเนื่องจากผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสัดส่วนลดลงในปีการศึกษา 2542

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยา

คำสำคัญ (Tags)#artitaya#h.

หมายเลขบันทึก: 58565, เขียน: 10 Nov 2006 @ 23:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)