การบริหารความเสี่ยง


การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วง หน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความ เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวน การบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน งาน การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ ทุกคนในองค์กรต้องเกี่ยวข้อง ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนที่ต้องพิจารณา วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงกับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของ บุคลากรภายในองค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะมีการดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และ การบริหารความเสี่ยง1 (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จึงได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ กกท. มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้ง ระดับ คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสามารถดำเนินงานโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ ดำเนินงานจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของ กกท. ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนโยบายของรัฐต่อไปได้

ที่มา http://www.sat.or.th/th/about/page.aspx?id=17&p=Ri...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panida Jantornความเห็น (0)