บันทึก การตรวจงาน “กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน” (26/11/57)


การตรวจงาน "กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน" เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน โดยนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันการอ่านประจำตัวให้ได้อ่านและจดบันทึก และในการตรวจจะปั๊มให้ลายเซ็นในสมุด แต่ละครั้งที่นักเรียนอ่านหนังสือเสร็จก็จะส่งให้ครูผู้ตรวจปั๊มให้ลายเซ็นเพื่อเป็นการยืนยันการอ่านในครั้งนั้น ๆ ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)