การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน


หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
1. กรณีผู้ทิ้งานที่ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้
2. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้
3. กรณีผู้ทิ้งงานได้ถูกขึ้นบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้มีสิทธิขอเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานได้
แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินมั่นคง
3.2 มีผลงานการดำเนินการที่ผ่านมากับภาคเอกชนสำเร็จเรียบร้อยดี
3.3 มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.4 ต้องเรับรองว่าระหว่างที่ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานไม่ได้เข้าทำการเสนอราคา
หรือเสนองานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)