การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย


การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ บังคับใช้กับสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน
และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัย หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป (แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

สำหรับการดำเนินการ ให้รายงานให้คณะกรรมการป.ป.ช. และกรมสรรพากร ทราบ ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่านระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

2. กรณีหน่วยงานของรัฐมิได้ดำเนินการจัดจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูล ของคู่สัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้น


เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)