การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบฯ พ.ศ.2535

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุ
ที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทย

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (1) (2) และ (6) วรรคแรก
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558) โดยเน้นย้ำว่า กรณีเมื่ออุปกรณ์ชนิดใด
ที่ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว โดยมีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน สามรายขึ้นไป ส่วนราชการจะต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ระบุความต้องการเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำในประเทศ ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)